Behandlingar

Ingmar Veinberg

Samtalsterapeut/Läkarexamen

Samtalsterapi, parterapi, föräldrarådgivning och akupunktur

 

Terapi och akupunktur för individer, par eller familjer som upplever sin nuvarande livssituation som väldigt begränsande. Vanliga exempel på begränsningar som skapar svåra problem i livet är stark ångest, relationsproblem, utmattningssyndrom och depression. För mig är det dock viktigt att även lyfta fram och behandla svårigheter som det pratas mindre om, såsom problem i relationen mellan barn och förälder (t.ex. bråk, utbrott, trots och kommunikationsproblem), missbruksproblem, svåra psykiatriska diagnoser och sömnproblem.

Även emotionella trauman kan ge upphov till en livssituation som upplevs bergänsande, bl.a. p.g.a. tillstånden ovan, men även p.g.a. muskelspänningar, migrän, huvudvärk och oro i kroppen. Därför använder jag mig av både samtalsterapi och akupunktur, så att både somatiska och psykiatriska symptom ska kunna åtgärdas.

 

Grundfilosofi

Samtalsterapin har sin grund i personlig utveckling och syftar till att erbjuda klienten nya perspektiv och användbara verktyg. En av grundpelarna i terapin är att syftet inte är att åtägärda fel och brister som patienter ser hos sig själva, för att de i sina ögon är otillräckliga. Utgångspunkten är istället att alla innerst inne är perfekta som de är och innehar källan till inre frid, det gäller bara att kunna hitta den. Min uppgift är att hjälpa till med detta, bl.a. genom att erbjuda nya perspektiv, exempelvis vad gäller tankar, tanke- och beteendemönster samt föreställningar om livet. På så sätt kan de psykiska och somatiska åverkningarna av tidigare händelser antingen minskas eller försvinna helt.


Parterapi

Relationer mellan individer är ett komplext samspel, som såväl kan berika som leda till konflikter. Konflikterna kan i värsta fall leda till separation och osämja under många år efter separationen. Något som många glömmer är att en relation inte är statisk, utan dynamisk. Vi människor genomgår kontinuerlig förändring och utveckling och detsamma gäller vår omvärld. Ibland kan spänningar mellan människor uppstå när förändrignar sker, små som stora, samtidigt som kommunikationen människor emellan inte hänger med i samma tempo. Exempelvis kan värderingar, prioriteringar och målsättningar förändras över tid, både för oss själv och vår partner/partners, vilket kan leda till konflikter och upplevd ensamhet samt upplevelsen av att man glidit isär eller inte riktigt känner varandra längre. Även svartsjuka, kontrollbehov, känslor av att inte vara älskad, uppskattad eller prioriterad samt jämställdhetsrelaterade problem är svårigheter som många upplever som mer eller mindre förödande för relationen.

Parterapin syftar till att reda ut eventuella konflikter och missförstånd, samt hitta verktyg för ett sätt att kommunicera som passar alla inblandade. Förhoppningen är att detta kommer att leda till en fungerande relation, oavsett om man väljer att fortsätta kärleksrelationen eller gå isär. 


Föräldrar och barn

Något många upplever som svårt är att hitta en balans i relationen till sina barn, ofta gällande hur man sätter gränser och samtidigt ger vägledning på ett kärleksfullt och tryggt sätt. Ofta kan föräldrar uppleva skam- och skulkänslor när de sätter gränser, särskilt när barnet reagerar på detta med trots, utåtagerande beteende och elaka kommentarer. Elaka kommentarer från barnet sårar lätt och som förälder är de svåra bortse ifrån, trots att de flesta vet att barnet innerst inne inte menar vad det säger och helt enkelt inte förstår vad det gör. Skam- och skuldkänslorna som lätt uppstår underlättar inte i sådana här situaitoner. Vi går igenom varför barn beter sig som de gör och hur föräldrarnas beteende kan guida barnet i rätt riktning. 


Psyisk ohälsa och missbruk 

Många människor med ångest och nedstämdhet utvecklar olika typer av beroenden (exempelvis alkohol-, läkemedels- och substansmissbruk, mat- och spelmissbruk eller självskadebeteende). Dessa beroenden är vanligtvis symptom på underliggande psykiatriska obalanser och syftar till att behandla den oro, stress och ångest som uppkommer p.g.a svårigheter i livet. Effekterna av missbruk förvärrar dock de redan existerande problemen och skapar en negativ spiral där livet blir mer och mer svårhanterligt. Terapin syftar istället till att långsiktigt behandla de grundläggande orsakerna till psykiatriska och somatiska problem, i stället för att ge den tillfälliga lättnad som missbruk ger. Målet är att kunna leva ett friare liv utan rädsla, oro, stress och begränsningar.

Samtalsterapi

Parterapi

Föräldrarådgivning

 

Individuellt utformad terapi. Här diagnostiseras orsaken till problemen och därefter behandlas oönskade symptom med terapi och verktyg som effektivt kan användas i vardagslivet för att bli av med symptomen. Dessa symptom kan manifestera sig på olika sätt, både psykiskt och somatiskt.

Samtalsterapi & akupunktur

 

Stress och oro kan manifestera sig som huvudvärk, migrän eller allmänna muskelspänningar och oro i kroppen. Här kombineras akupunktur med samtalsterapi, för att kunna bli fri från alla symptom, både psykiska och somatiska.

 

Akupunktur

 

Akupunktur mot huvudvärk, migrän, muskelspänningar samt och stress och oro.

Ingmar Veinberg

Samtalsterapeut/Läkarexamen

 

Terapi för personer som har haft eller har upplevelser i sitt liv som begränsar dem.

070-7436658

Luntmakargatan, Stockholm

Instagram

I samarbete med Baltic Media

© Copyright. All Rights Reserved.