Behandlingar

Ingmar Veinberg


Samtalsterapeut/Läkarexamen

Samtalsterapi och akupunktur

 

Terapi och akupunktur för personer som upplever sin nuvarande livssituation som väldigt begränsande. Exempel på begränsningar som skapar svåra problem i livet är stark ångest, utmattningssyndrom, depression, missbruksproblem, svåra psykiatriska diagnoser och sömnproblem. Även emotionella trauman kan ge upphov en livssituation som upplevs bergänsande, bl.a. p.g.a. tillstånden ovan, men även p.g.a. muskelspänningar, migrän, huvudvärk och oro i kroppen. Därför använder jag mig av både samtalsterapi och akupunktur, så att både somatiska och psykiatriska symptom ska kunna åtgärdas.

 

Samtalsterapin har sin grund i personlig utveckling och syftar till att erbjuda klienten nya perspektiv och användbara verktyg. En av grundpelarna i terapin är att syftet inte är att åtägärda fel och brister som patienter ser hos sig själva, för att de i sina ögon är otillräckliga. Utgångspunkten är istället att alla innerst inne är perfekta som de är och innehar källan till inre frid, det gäller bara att kunna hitta den. Min uppgift är att hjälpa till med detta, bl.a. genom att erbjuda nya perspektiv, exempelvis vad gäller tankar, tanke- och beteendemönster samt föreställningar om livet. På så sätt kan de psykiska och somatiska åverkningarna av tidigare händelser antingen minskas eller försvinna helt.


 

Många människor med ångest och nedstämdhet utvecklar olika typer av beroenden (exempelvis alkohol-, läkemedels- och substansmissbruk, mat- och spelmissbruk eller självskadebeteende). Dessa beroenden är vanligtvis symptom på underliggande psykiatriska obalanser och syftar till att behandla den oro, stress och ångest som uppkommer p.g.a svårigheter i livet. Effekterna av missbruk förvärrar dock de redan existerande problemen och skapar en negativ spiral där livet blir mer och mer ohanterligt. Terapin syftar istället till att långsiktigt behandla de grundläggande orsakerna till psykiatriska och somatiska problem, i stället för att ge den tillfälliga lättnad som missbruk av olika slag ger. Målet är att kunna leva ett friare liv utan rädsla, oro, stress och begränsningar.


Samtalsterapi


 

Individuellt utformad terapi. Här diagnostiseras orsaken till problemen och därefter behandlas oönskade symptom med terapi och verktyg som effektivt kan användas i vardagslivet för att bli av med symptomen. Dessa symptom kan manifestera sig på olika sätt, både psykiskt och somatiskt.

Samtalsterapi & akupunktur


 

Stress och oro kan manifestera sig som huvudvärk, migrän eller allmänna muskelspänningar och oro i kroppen. Här kombineras akupunktur med samtalsterapi, för att kunna bli fri från alla symptom, både psykiska och somatiska.

 

Akupunktur


 

Akupunktur mot huvudvärk, migrän, muskelspänningar samt och stress och oro.

Ingmar Veinberg


Samtalsterapeut/Läkarexamen

 

Terapi för personer som har haft eller har upplevelser i sitt liv som begränsar dem.

070-7436658

Luntmakargatan, Stockholm

Instagram

I samarbete med Baltic Media

© Copyright. All Rights Reserved.